Mỹ phẩm làm đẹp

Nụ cười của bạn thuộc loại nào?

PHẪN LOẠi NỤ CƯƠI
Nếu xét các nụ cười khác nhau, chúng ta sẽ thấy chúng không giống nhau. Vị trí và động tác của môi, son môi cao cấp không giống nhau, có khi thuận lọi, rất thuận lọi (thiện cảm, đẹp), đôi khi không thuận lợi gì cả (gây ác cảm, xâu). Mức độ của răng và những động tác của môi tạo ra nhiều kiểu nụ ciròi khác nhau và cũng cho thây nhiều cách biểu lộ sắc mặt khác nhau. Nhìn chung ta thấy, nếu môi dưới thường tạo nên một đuòng ít nhiều rõ nét ở hầu hết mọi nguời, thì môi trên lại có tính đặc trung: hoặc thẳng ngang, hoặc lõm, hoặc lồi làm thành sự khác biệt giữa người này vói nguòi khác. Ngoài ra, hình thức môi trên để lộ nhiều hay ít phần răng trên (đôi khi cả hàm răng dưới) và tạo cho khuôn mặt những nét khác nhau, quyết định vẻ đẹp của nó.
Vì những lẽ đó nguời ta dùng môi trên và căn cứ vào đuòng mép trong của môi này để xếp loại nụ cười. Cách xếp loại này chỉ dành cho những nụ cười răng – môi toàn vẹn, rõ ràng và đầy đủ:
– Kiểu cười môi ngang: khi trong nụ cười răng – môi đầy đủ, rõ ràng, mặt ngó thẳng ra phía trước, đầu ở vị trí bình thường, thì mặt phang ngang đi qua hai mép miệng sẽ tiếp xúc với điểm giữa của đường mép trong của môi son trên.
Nhóm I: môi trên dạng thẳng ngang.
Nhóm II: biểu đồ môi trên dạng cánh én.
– Kiểu cười môi lồi: khi trong nụ cười răng – môi đầy đủ, rõ ràng, mặt ngó thắng ra phía trước, đầu ở vị trí bình thường, thì mặt phang ngang đi qua hai mép miệng sẽ nằm dưới mức giữa của đường mép trong của môi son trên.
Nhóm III: môi trên hoi lồi lên.
Nhóm IV: môi trên dạng lồi lên.
Nhóm V: môi trên dạng lồi lên rõ.
Nhóm VI: môi trên dạng lồi lên rất rõ.
– Kiểu cười môi lõm: khi trong nụ cưừi răng – môi đầy đủ, rõ ràng, mặt ngó thắng ra phía truóc, đẩu ở vị trí bình thuòng, thì mặt phang ngang đi qua hai mép miệng sẽ nằm trên mức giữa của đưòng mép trong của môi son trên. Kiểu này cũng có 4 nhóm:
Nhóm VII: môi trên dạng hoi lõm xuống.
Nhóm vni: môi trên dạng lõm xuống.
Nhóm IX: môi trên dạng lõm rõ.
Nhóm X: môi trên dạng lõm xuống rết rõ.